Малахия 4:6 : „И Той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.“

Това е последният стих от Стария завет!

А) Преди да изпрати на земята своя единороден син Исус, нашият небесен Отец говори за отношения между поколенията, между родителите и децата. Това е основно, въпреки че всяко поколение има нужда да търси и да намери своя собствен и независим начин за себеизразяване във връзка с напредъка на различните науки.

Второзаконие 6:20—25: „Когато в идните времена синът ти те попита… тогава да кажеш на сина си

Съзнателният въпрос на сина ще докаже, че Божиите заповеди са били приложени на практика в семейството и че децата са били научени от малки,

Второзаконие 6: 5—9: „и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш…“

Основната задача на родителите е да предадат благословението, да предадат основните Божии ценности в отговор на Неговите заповедиза да ти бъде добре!”

Б) Ала Божият народ се обръща към ценности и богове на чужди народи и се проваля в тази основна цел на предаване на следващото поколение.

В Ефесяни 6:4, Господ отново ни говори за тази връзка на предаване:

„И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.“

Важността на детето изпълва сърцето на Бог!

Той ни дава силата на Духа за това задължение към новото поколение.

Кой наистина взема присърце това предаване? Мисълта на днешният хуманистичен век е да остави избора на детето. Представяте ли си! Един избор без Бога!

Децата трябва да могат да упражняват правото си на избор след като получат цялото познание, иначе това няма да е истински избор!

 Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто! (Исая 7:15)

– Когато детето е живяло в тази атмосфера на свят страх от Господа, когато е виждало плодовете на Духа сред членовете на своето семейство, то тогава самото дете също ще избере да следва Исус, съвършеният Спасител и Господ, в мига, когато Святия дух влезе в живота му!

Когато детето, е изпитало, че живото Божие слово е извор на радост и на лично реализиране, тогава то ще може наистина да избере между Живота и Смъртта!

За децата, които не са от християнски семейства, духовните родители трябва да отидат при тях, където се намират, и със силата на Духа да ги поставят във връзка с живото Слово, като самите ние бъдем „живи книги“.

Трябва да помагаме на семействата и на църквите да не дразнят децата, защото това иска да направи Нечестивия! Да им помогнем да проумеят израстването на децата си, в тяло, душа и дух; да им помогнем да разберат какво може да раздразни сърцата, мислите, духовността на децата.

Тогава децата ще познаят любовта и правотата на своите родители. децата ще могат отново да приложат на практика първата социална заповед: почитай баща си и майка си ….като следват Исус, като виждат, че Исус поверява майка си на Йоан ( Йоан 19:26 и 27 ) и че исус изпълнява съвършено волята на своя Отец.

А родителите ще се зарадват на щастието на децата си. Псалм 1

Да едно семейство може да живее във взаимоотношенията, които Бог желае, като позволи на Бог да ги промени чрез обновяване на мислите.

Кой ще предаде тези Божествени ценности, тези вечни обещания? По какъв начин?

Има нужда от работници за жътвата сред децата!