λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή... ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:6

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προτείνουμε συναντήσεις με σκοπό βοήθεια στην κατάρτιση

Προσαρμοσμένες  στις ανάγκες της(των) ομάδας(ομάδων) σας

Οι συναντήσεις αυτές μπορεί να γίνουν σε ένα ή περισσότερα  στάδια

Είναι δυνατή η συμμετοχή πολλών διαφορετικών τοπικών εκκλησιών

Ορισμένα από τα προτεινόμενα θέματα:

 – Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

– Το παιδί στην καρδιά του Θεού

– Το παιδί και η εκκλησία

– Το παιδί – σώμα/ψυχή/πνεύμα:

Η φύση του παιδιού

Οι ανάγκες του

Τα στάδια ανάπτυξής του

– Η οικογένειά του

– Το παιδί και η μαρτυρία

– Το παιδί και η προσευχή

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

– Η κλήση του – η κλήση για υπηρεσία –

– Η διπλή φύση

 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

– Τα θέματα, οι ηλικίες και η συνέχεια

– Η αποκάλυψη του Θεού

– ΤΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– Ύμνοι/υμνολογία

– Η σημασία οπτικής υποστήριξης

– Η σημασία ακουστικής υποστήριξης

Βιβλικές ιστορίες και διαπαιδαγώγηση

Το(τα) εδάφιο(-α)

– Η ΛΑΤΡΕΙΑ με την οικογένεια

– ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ παιδικές

– ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ των παιδιών